در این بخش می توانید بر اساس بودجه در نظر گرفته شده برای خرید دامنه ، پیشنهاد منصفانه خود را برای فروشنده دامنه مورد نظر ارسال کنید.

در صورت تائید پیشنهاد از طرف فروشنده ، مراتب به شما اطلاع داده خواهد شد.