سایر دامین های پزشکی

عنوان دامنهعنوان فارسیتوضیحاتقیمت
Hameleh.irحامله دات آی آررندترین دامنه آی آر برای سایت در مورد زنان حامله 3,500,000 تومان
Tajhizat-Pezeshkiتجهیزات پزشکیزیبا مناسب شرکت های تجهیزات پزشکی2,000,000 تومان
TebSozani.irطب سوزنیدامنه فوق العاده برای سایت علمی یا تجاری درباره طب سوزنی2,500,000 تومان
TebbeSonnarti.irطب سنتیرند ترین دامنه برای فعالیت طب سنتی1,500,000 تومان
dastgahgovaresh.irدستگاه گوارشبسیار رند جهت متخصصین مرتبط2,500,000 تومان
DastgaheGovaresh.irدستگاه گوارشبسیار رند جهت متخصصین مرتبط2,000,000 تومان
majariedrari.irمجاری ادراریبسیار رند جهت متخصصین مرتبط2,500,000 تومان
Physio-therapy.irفیزیوتراپیبسیار رند جهت متخصصین یا مراکز فیزیوتراپی1,400,000 تومان
FesharKhoon.irفشار خونزیبا و بیادماندنی جهت سایت پزشکی2,000,000 تومان
FeshareKhoon.irفشار خونزیبا و بیادماندنی جهت سایت پزشکی1,500,000 تومان
GhandKhoon.irقند خونزیبا و بیادماندنی جهت سایت پزشکان یا سایت اطلاع رسانی2,000,000 تومان
GhandeKhoon.irقند خونزیبا و بیادماندنی جهت سایت پزشکان یا سایت اطلاع رسانی1,500,000 تومان
Mafasel.irمفاصلبسیار رند جهت متخصصین مرتبط1,500,000 تومان
Cysts.irکیستزیبا و بیادماندنی جهت سایت جراحان1,500,000 تومان
Hasasiyat.irحساسیترندترین دامنه جهت متخصصین مرتبط با حساسیت2,000,000 تومان
GooshHalghBini.irگوش و حلق و بینیبسیار رند جهت متخصصین گوش و حلق و بینی2,500,000 تومان
GooshoHalghoBini.irگوش و حلق و بینیبسیار رند جهت متخصصین گوش و حلق و بینی2,000,000 تومان
Goosh-Halgh-Bini.irگوش و حلق و بینیبسیار رند جهت متخصصین گوش و حلق و بینی1,500,000 تومان
GhalbOroogh.irقلب و عروقبسیار رند جهت متخصصین قلب و عروق2,500,000 تومان
GhalbVaOroogh.irقلب و عروقبسیار رند جهت متخصصین قلب و عروق1,500,000 تومان
ghalb-oroogh.irقلب و عروقبسیار رند جهت متخصصین قلب و عروق1,500,000 تومان
ghalb-Atfal.irقلب اطفالبسیار رند جهت متخصصین قلب اطفال1,500,000 تومان
AsabRavan.irاعصاب و روانرندترین آدرس جهت متخصصین اعصاب و روان2,500,000 تومان
AsaboRavan.irاعصاب و روانبسیار رند جهت متخصصین اعصاب و روان1,700,000 تومان
AsabVaRavan.irاعصاب و روانبسیار رند جهت متخصصین اعصاب و روان1,500,000 تومان
Asab-Ravan.irاعصاب و روانبسیار رند جهت متخصصین اعصاب و روان1,200,000 تومان
MaghzAsab.irمغز و اعصابرندترین آدرس جهت متخصصین مغز و اعصاب2,500,000 تومان
MaghzoAsab.irمغز و اعصاببسیار رند جهت متخصصین مغز و اعصاب1,500,000 تومان
Maghz-Asab.irمغز و اعصاببسیار رند جهت متخصصین مغز و اعصاب1,500,000 تومان
PoostMooZibaei.irپوست مو زیباییرندترین آدرس جهت متخصصین پوست مو و زیبایی2,500,000 تومان
Poost-Moo-Zibaei.irپوست مو زیباییبسیار رند جهت متخصصین پوست مو و زیبایی1,500,000 تومان
ZananZayeman.irزنان و زایمانرندترین آدرس جهت متخصصین زنان و زایمان2,500,000 تومان
Zanan-Zayeman.irزنان و زایمانبسیار رند جهت متخصصین زنان و زایمان1,500,000 تومان
PeyvandKabed.irپیوند کبدرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد پیوند کبد3,000,000 تومان
PeyvandGharnie.irپیوند قرنیهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد پیوند قرنیه3,000,000 تومان
PeyvandKolie.irپیوند کلیهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد پیوند کلیه3,000,000 تومان
PeyvandKoliye.irپیوند کلیهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد پیوند کلیه2,000,000 تومان
peyvandmoo.irپیوند مورندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد پیوند مو3,000,000 تومان
PeyvandOzv.irپیوند عضورندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد پیوند عضو3,000,000 تومان
Koliyeh.irکلیهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد کلیه6,000,000 تومان
Tendon.irتاندونرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد تاندون1,500,000 تومان
Medeh.irمعدهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد معده3,000,000 تومان
Roodeh.irرودهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد روده2,000,000 تومان
Riyeh.irریهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد ریه2,000,000 تومان
Gharniye.irقرنیهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد قرنیه3,000,000 تومان
Gharniyeh.irقرنیهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد قرنیه3,000,000 تومان
Shabakiyeh.irشبکیهرندترین دامنه برای پزشکان یا سایت علمی درمورد شبکیه چشم1,500,000 تومان
Laseh.irلثهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد لثه2,000,000 تومان
Tiroeid.irتیروئیدرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد تیروئید2,000,000 تومان
KiseSafra.irکیسه صفرارندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد کیسه صفرا2,000,000 تومان
MajariEdrari.irمجاری ادراریرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد مجاری ادراری2,000,000 تومان
MaghzOstokhan.irمغز استخوانرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره مغزاستخوان2,000,000 تومان
Coronaryartery.irعروق کرونررندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره عروق کرونر2,200,000 تومان
Aort.irآئورترندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکی یا سایت علمی درمورد دریچه آئورت1,500,000 تومان
abmorvarid.irآب مرواریدرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد آب مروارید2,000,000 تومان
Hemofili.irهموفیلیرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکی درمورد هموفیلی1,000,000 تومان
Hyperthyroidism.irپرکاری تیروئیدرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکی درمورد تیروئید2,000,000 تومان
BaloonMede.irبالون معدهبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه بالون معده3,000,000 تومان
BaloonMedeh.irبالون معدهبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه بالون معده2,500,000 تومان
Baloon-Mede.irبالون معدهبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه بالون معده1,800,000 تومان
ZakhmMede.irزخم معدهرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره زخم معده3,000,000 تومان
ZakhmMedeh.irزخم معدهبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه مرتبط2,500,000 تومان
GereftegiOroogh.irگرفتگی عروقرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درمورد گرفتگی عروق2,000,000 تومان
TazrighCharbi.irتزریق چربیرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره تزریق چربی2,000,000 تومان
KamKhooni.irکم خونیرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره کم خونی2,000,000 تومان
SotoonFagharat.irستون فقراترندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره ستون فقرات2,500,000 تومان
SotooneFagharat.irستون فقراترندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره ستون فقرات2,000,000 تومان
PookiOstokhan.irپوکی استخوانرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره پوکی استخوان2,500,000 تومان
Pircheshmi.irپیرچشمیرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره پیرچشمی2,500,000 تومان
TanbaliCheshm.irتنبلی چشمرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره تنبلی چشم2,500,000 تومان
TangiNafas.irتنگی نفسرندترین دامنه ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره تنگی نفس2,500,000 تومان
Kast-Dandan.irکاشت دندانبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه کاشت دندان1,200,000 تومان
Kasht-Moo.irکاشت موبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه کاشت مو1,200,000 تومان
HairLaser.irلیزر موبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه لیزر مو3,500,000 تومان
LaserMoo.irلیزر موبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه لیزر مو3,000,000 تومان
Laser-Moo.irلیزر موبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه لیزر مو1,000,000 تومان
SkinLaser.irلیزر پوستبهترین دامنه ممکن برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه لیزر پوست3,500,000 تومان
LaserSkin.irلیزر پوستبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه لیزر پوست3,000,000 تومان
LaserPoost.irلیزر پوستبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه لیزر پوست3,000,000 تومان
Laser-Poost.irلیزر پوستبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان فعال در زمینه لیزر پوست2,000,000 تومان
LaserHairRemoval.irبرداشتن مو با لیزر
DiscKamar.irدیسک کمررندترین آدرس ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره دیسک کمر3,000,000 تومان
Disc-Kamar.irدیسک کمررندترین آدرس ممکن برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره دیسک کمر2,000,000 تومان
JarahGhalb.irجراح قلبرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح قلب2,500,000 تومان
JarahKolie.irجراح کلیهرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح کلیه2,500,000 تومان
JarahCheshm.irجراح چشمرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح چشم2,500,000 تومان
JarahDakheli.ir.irجراح داخلیرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح داخلی2,500,000 تومان
JarahPlastic.ir.irجراح پلاستیکرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح پلاستیک2,500,000 تومان
JarahZanan.irجراح زنانرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح زنان2,500,000 تومان
JarahAtfal.irجراح اطفالرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح اطفال2,200,000 تومان
JarahOmoomi.ir.irجراح عمومیرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح عمومی2,200,000 تومان
JarahOrtopedi.irجراح ارتوپدیرندترین آدرس ممکن برای تبلیغات پزشکان جراح ارتوپدی2,000,000 تومان
Jarah-Ghalb.ir.irجراح قلببهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان جراح قلب2,000,000 تومان
Jarah-Dakheli.ir.irجراح داخلیبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان جراح داخلی2,000,000 تومان
Jarah-Plastic.ir.irجراح پلاستیکبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان جراح پلاستیک2,000,000 تومان
JarahePlastic.ir.irجراح پلاستیکبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان جراح پلاستیک1,000,000 تومان
JarahBini.irجراح بینیبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان جراح بینی و زیبایی3,000,000 تومان
JarahMaghzAsab.irجراح مغز و اعصاببهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان جراح مغز و اعصاب2,000,000 تومان
JarahChaghi.irجراح چاقیبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان جراح چاقی2,000,000 تومان
JarahiGhalb.irجراحی قلبدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی قلب2,500,000 تومان
JarahiCheshm.ir.irجراحی چشمدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی چشم2,500,000 تومان
JarahiDakheli.ir.irجراحی داخلیدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی داخلی2,500,000 تومان
JarahiDisc.ir.irجراحی دیسکدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی دیسک2,500,000 تومان
JarahiAtfal.irجراحی اطفالدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی اطفال2,500,000 تومان
JarahiZanan.irجراحی زناندامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی زنان2,500,000 تومان
Jarahi-Bini.ir.irجراحی بینیدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی بینی1,800,000 تومان
Jarahi-Cheshm.ir.irجراحی چشمدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی پلاستیک1,800,000 تومان
Jarahi-Plastic.ir.irجراحی پلاستیکدامنه زیبا برای سایت پزشکان یا سایت علمی درباره جراحی پلاستیک1,800,000 تومان
JarahiKolie.irجراحی کلیه
DarooGiyahi.irدارو گیاهیدامنه فوق العاده برای سایت علمی یا تجاری درباره داروهای گیاهی500,000 تومان
Zhen.irژنرند و بیادماندنی جهت سایت اطلاع رسانی و علمی ژنتیک500,000 تومان
Radiology-Center.irمرکز رادیولوژیبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی1,500,000 تومان
IranMRI.irایران MRIبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز تصویر برداری پزشکی و MRI3,000,000 تومان
TehranMRI.irتهران MRIبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز تصویر برداری پزشکی و MRI3,000,000 تومان
MRIcenter.irمرکز MRIبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز تصویر برداری پزشکی و MRI3,000,000 تومان
MarkazMRI.irمرکز MRIبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز تصویر برداری پزشکی و MRI2,500,000 تومان
MRI-Center.irمرکز MRIبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز تصویر برداری پزشکی و MRI1,500,000 تومان
MarkazJarahiMahdood.irمرکز جراحی محدودبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز جراحی محدود پزشکی2,500,000 تومان
JarahiMahdood.irجراحی محدودبهترین آدرس برای تبلیغات مراکز جراحی محدود پزشکی2,000,000 تومان
RadiationTherapy.irپرتودرمانیدامنه فوق العاده برای سایت علمی یا تجاری درباره پرتودرمانی2,500,000 تومان
BiologicalTherapy.irدرمان بیولوژیکدامنه فوق العاده برای سایت علمی یا تجاری درباره درمان زیستی2,000,000 تومان
PhysioTherapyCenter.irمرکز فیزیوتراپیبسیار زیبا و بیادماندنی جهت تبلیغات مراکز فیزیوتراپی1,500,000 تومان
ChemoTherapyCenter.irمرکز شیمی درمانیبسیار زیبا و بیادماندنی جهت تبلیغات مراکز شیمی درمانی1,500,000 تومان
Ezafe-Vazn.irاضافه وزنبهترین آدرس برای تبلیغات پزشکان در زمینه چاقی و اضافه وزن1,500,000 تومان
DarmanChaghi.irدرمان چاقیآدرس بسیار زیبا برای تبلیغات پزشکان در زمینه چاقی و اضافه وزن750,000 تومان
DietFoods.irغذاهای رژیمیدامنه فوق العاده برای سایت علمی یا تجاری درباره رژیم غذایی600,000 تومان
DietPlans.irبرنامه های رژیمدامنه فوق العاده برای سایت علمی یا تجاری درباره رژیم غذایی750,000 تومان
DietManagement.irمدیریت رژیمدامنه فوق العاده برای سایت علمی یا تجاری درباره رژیم غذایی500,000 تومان
Iran-Laser.irایران لیزررند و بیادماندنی جهت مراکز درمان با لیزر- مناسب برندسازی1,500,000 تومان
PezeshkOmoomi.irپزشک عمومیبهترین و بیادماندنی ترین آدرس ممکن جهت سایت پزشکان عمومی1,500,000 تومان
Pezeshk-Omoomi.irپزشک عمومیبهترین و بیادماندنی ترین آدرس ممکن جهت سایت پزشکان عمومی1,000,000 تومان
i Am a Dentist.irمن یک دندانپزشک هستمرند و بیادماندنی جهت سایت تبلیغاتی دندانپزشکان1,500,000 تومان
EkhtelalatRaftari.irاختلالات رفتاریدامنه بسیار زیبا و معنی دار جهت روانشناسان و روانپزشکان1,500,000 تومان
Organs.irارگانها (اعضای بدن)دامنه بسیار زیبا و معنی دار جهت سایت علمی و آموزشی600,000 تومان
HumanBody.irبدن انساندامنه بسیار زیبا و معنی دار جهت سایت علمی و آموزشی2,000,000 تومان
HumanAnatomy.irآناتومی انساندامنه بسیار زیبا و معنی دار جهت سایت علمی و آموزشی2,000,000 تومان
BadanEnsan.irبدن انساندامنه بسیار زیبا و معنی دار جهت سایت علمی و آموزشی1,000,000 تومان
DoranBardari.irدوران بارداری
KalaPezeshk.irکالاپزشک
Adasy.irعدسی