[easy-pricing-table id=”948″] [easy-pricing-table id=”1005″]

سایر دامین های زبان و آموزش

عنوان دامنهعنوان فارسیتوضیحاتقیمت
EnglishTranslator.irمترجم انگلیسیدامنه بسیار رند و معنی دار برای هر نوع مترجم انگلیسی500,000 تومان
EnglishTranslate.irترجمه انگلیسیرند و معنی دار جهت سایت یا موسسه ترجمه انگلیسی600,000 تومان
English2Persian.irانگلیسی به فارسیدامنه رند و زیبا برای هر نوع مترجم انگلیسی300,000 تومان
EnglishIran.irانگلیش ایران
EnglishClasses.irکلاسهای انگلیسی
EnglishLessons.irدرسهای انگلیسی
MyEnglishTeacher.irمعلم انگلیسی من
AmoozeshgahZaban.irآموزشگاه زبان
ForeignLanguage.irزبان خارجی
ForeignLanguages.irزبان های خارجیرند و معنی دار جهت موسسات آموزش زبان های خارجی500,000 تومان
ZabanKhareji.irزبان خارجی
ZabanhayeKhareji.irزبان های خارجی
FrenchToPersian.irفرانسه به فارسی
FrenchLanguage.irزبان فرانسه
FrenchTranslation.irترجمه فرانسوی
SpanishTranslation.irترجمه اسپانیولی
RussianTranslation.irترجمه روسی
LearnRussian.ir(زبان) روسی یادبگیرید
LearningFrench.irآموزش فرانسوی
ZabanMadari.irزبان مادریدامنه رند و زیبا برای سایت در مورد زبان300,000 تومان
ZabanDovom.irزبان دوم
FastTranslation.irترجمه سریع
ChineseLanguage.irزبان چینی
LearnChinese.ir(زبان) چینی یادبگیرید
LearningChinese.irآموزش (زبان) چینی
JapaneseLanguage.irزبان ژاپنی
LearnJapanese.ir(زبان) ژاپنی یادبگیرید
TehranTarjome.irتهران ترجمه
SpanishLanguage.irزبان اسپانیولی
LearnSpanish.ir(زبان) اسپانیولی یاد بگیرید
GermanLanguage.irزبان آلمانی
ArabicToPersian.irعربی به فارسی
IranArabic.irایران عربی
دامنه های مرتبطبا فعالیتهای آموزشی
AzRahDoor.ir
AzRaheDoor.ir
از راه دورفوق العاده بیاد ماندنی برای سایت های آموزش از راه دور1,000,000 تومان
(باهم)
OnlineClasses.irکلاسهای آنلاینبسیار زیبا و بیادماندنی با نوشتار صحیح انگلیسی و سئو عالی800,000 تومان
FreeClasses.ir'
InternetClass.ir
Learn24h.ir24 ساعته یاد بگیرید
KelasKhosoosi.irکلاس خصوصیبسیار رند و بیاد ماندنی برای موسسات تدریس در منزل1,200,000 تومان
AmoozeshRaygan.ir
AmoozeshRayegan.ir
آموزش رایگان
AmozeshRayegan.irآموزش رایگان
FreeOnlineClass.irکلاس رایگان آنلاین
FreeOnlineClasses.irکلاسهای رایگان آنلاین
AmoozeshgahMajazi.irآموزشگاه مجازی
AmozeshBazigari.irآموزش بازیگری1,000,000 تومان